AMD显卡驱动 催化剂11.4 正式版

2011.04.28 No Comments

左盼右盼AMD今天终于放出了11.4 的正式版显卡驱动.

下面我们就来更新下载吧.

自己下载http://sites.amd.com/US/GAME/DOWNLOADS/Pages/downloads.aspx

============================================

下面的连接可直接用迅雷下

XP 下载

显卡驱动:http://www2.ati.com/drivers/11-4_xp32_dd.exe

OpenCL:  http://www2.ati.com/drivers/11-4_xp32_ocl.exe

CCC:http://www2.ati.com/drivers/11-4_xp32-64_ccc_lang1.exe

南桥驱动:http://www2.ati.com/drivers/11-4_xp32-64_sb.exe

 

 

vista &win7下载

 

显卡驱动:http://www2.ati.com/drivers/11-4_vista32_win7_32_dd.exe

显卡驱动64位:http://www2.ati.com/drivers/11-4_vista64_win7_64_dd.exe

OpenCL:http://www2.ati.com/drivers/11-4_vista_win7_32_ocl.exe

CCC控制面板:http://www2.ati.com/drivers/11-4_vista_win7_32-64_ccc_lang1.exe

南桥驱动:http://www2.ati.com/drivers/11-4_vista_win7_32-64_sb.exe

AHCI win7:http://www2.ati.com/drivers/11-4_win7_32-64_ahci.exe

AHCI vista:http://www2.ati.com/drivers/11-4_vista32-64_ahci.exe

Related Posts:
Leave a Reply
😉 😐 😡 😈 🙂 😯 🙁 🙄 😛 😳 😮 mrgreen.png 😆 💡 😀 👿 😥 😎 ➡ 😕 ❓ ❗