AMD在今天正式发布了 4月份的 例行更新, 最近AMD都是每个月的最后的星期三发布驱动。。。

他是偷跑的 他页面还没更新 不过文件已经可以下载了

更新内容暂时还不知道。

 

AMD现在都是一个大的安装包

里面包括

显卡驱动

OpenCL驱动

控制面板

AMD HDMI Audio 驱动(这个是如果你显卡上有HDMI接口的话如果你是接电视的话就有用这是个音频驱动)

程序下载

[Downlink href=”http://www2.ati.com/drivers/12-4_vista_win7_32_dd_ccc.exe”]Win7/Vista 32bit显卡驱动和控制面板下载[/Downlink]

[Downlink href=”http://www2.ati.com/drivers/12-4_vista_win7_64_dd_ccc.exe”]Win7/Vista 64bit显卡驱动和控制面板下载[/Downlink]

[Downlink href=”http://www2.ati.com/drivers/12-4_vista_win7_32-64_sb.exe”]Win7/Vista芯片组驱动下载[/Downlink]
[Downlink href=”http://www2.ati.com/drivers/12-4_vista_win7_32-64_raid.exe”]Win7/Vista Raid驱动下载[/Downlink]

[Downlink href=”http://www2.ati.com/drivers/12-4_xp32_dd_ccc.exe”]XP 32bit显卡驱动和控制面板下载[/Downlink]

[Downlink href=”http://www2.ati.com/drivers/12-4_xp32-64_sb.exe”]XP芯片组驱动下载[/Downlink]

[Downlink href=”http://www2.ati.com/drivers/12-4_xp64_dd_ccc.exe”]XP 64bit显卡驱动和控制面板下载[/Downlink]

[Downlink href=”http://www2.ati.com/drivers/12-4_xp32-64_raid.exe”]XP Raid驱动下载[/Downlink]